Ramsinrantaa ei saa rakentaa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Ympäristöliike

Kannanotto Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12739)

 Vuosaaren alueen luontoarvojen säilyminen tulisi huomioida kaikessa Vuosaarta koskevassa aluesuunnittelussa.
Käynnissä oleva kehitys muuttaa vehreän kaupunginosan peruuttamattomasti. Alueen suunnittelun tulisikin tukeutua periaatteisiin, jotka huomioivat riittävästi asumisen terveysvaikutukset ja luonnon merkityksen osana yhdyskuntarakennetta.

Esitämme Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen hylkäämistä seuraavin perustein.
Helsingin asuntotuotantotavoitteen kannalta nyt esitetyllä kaavalla on vain vähäinen merkitys (noin 300 asukasta). Sen sijaan kaavalla on erittäin suuri kielteinen ja vahingollinen vaikutus alueen luontoon sekä maisemakulttuuriin.

Lähiympäristössä sijaitsee metsäisiä virkistysalueita, mutta kaava-alue on lähiympäristön ainoa, vähäisen käytön luonnontilainen alue. Kaava-alueesta onkin muodostunut eläimistön sekä kasvuston suoja-alue. Lisääntynyt virkistyskäyttö on kasvattanut kävijämääriä Helsingin luontoalueilla, lisääntynyt käyttö vähentää eläinten pesimismahdollisuuksia ja kulumisen vaikutukset kasvustoon ovat haitallisia. Onkin perusteltua suojata viheralueiden osia ihmisen käytöltä.

Suunnittelualueen hyväkuntoinen, vanhahko metsä on tärkeä osa länsi-itäsuuntaista ekologista yhteyttä, joka on merkitty yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakarttaan kehitettävänä metsäverkostoyhteytenä sekä virkistys- ja viherverkosto-teemakarttaan viheryhteytenä.

Alueella sijaitsee luonnontilainen hiekkaranta ja Ramsinkannaksen tervaleppälehto, joiden lisäksi alueella on merkittävä arvo lintujen ja rauhoitettujen lepakoiden elinalueena. Ramsinkannaksen puron luontoympäristö on ehdottomasti tärkeä osa alueen biodiversiteettiä.

Myös ranta-alueen muuttuminen yleiseksi alueeksi heikentää luontoarvoja selvästi puistoalueella sekä suunnitellulla rantaraitin alueella. Rantavyöhykkeen tulisi säilyä koskemattomana sekä riittävän suurena säilyäkseen riittävänä metsäverkostoyhteytenä.

Alueella tehdyt, luontoselvitykset eivät tuo esille riittävästi alueen luontoarvoja joten ne tulisi tehdä uudelleen.

Tulkinta siitä mikä yleiskaavamääräys alueella on voimassa on ristiriitainen. Korkein hallinto-oikeus on (KHO:2018:151) päätöksellään purkanut alueen yleiskaavaehdotuksen joten tulisi noudattaa alueella voimassa olevaa v 2002 yleiskaavaa. Yleiskaavassa 2002 (tullut voimaan 19.1.2007), alue on virkistysaluetta sekä lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt esitetyssä suunnitelmassa alueen arvot ja ominaisuudet vähenevät merkittävästi. Siten suunnitelmaa ei voida pitää yleiskaavan mukaisena.

24.10. 2021
Ympäristöliike Helsinki.