Ympäristöliike r.p. perustamisjulistus

Me allekirjoittaneet olemme syvästi huolissamme yhteiskuntamme kehityksestä ja
tuemme Ympäristöliike nimisen puolueen perustamista.

On nopeammin siirryttävä hiilineutraaliin, ekologisesti kestävään sekä ihmisarvoa
kunnioittavaan yhteiskuntaan. Kiertotalous, vähähiilisyys ja luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen on saatettava yhteiskunnan toimintaa ohjaaviksi. Näiden muutosten
vauhdittamiseksi tarvitaan nopeita poliittisia päätöksiä. Suomalaisten kulutus ja tuotanto
eivät ole tällä hetkellä kestäviä. Ne vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin maapallon
laajuisesti, erityisesti Suomen rajojen ulkopuolella, ja palautuvat kielteisinä vaikutuksina
takaisin Suomeen. Olemme tulleet yhteiskuntana vaiheeseen, jossa materialistinen
kulutuskeskeisyys ja jatkuvan kasvun ideologia synnyttää enemmän pahoin- kuin
hyvinvointia. Nykyinen kehitys vie meitä kohti kiihtyvää ekokatastrofia. Meillä on
kuitenkin kylliksi tietoa ja toimintamalleja sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, jossa
ihmisten on mahdollista elää hyvää ja merkityksellistä elämää maapallon kantokyvyn
rajoissa. Mitä nopeammin teemme tarvittavat muutokset, sitä helpompi meidän on
sopeutua väistämättömiin haasteisin, joita käynnissä olevat ekokriisit meille asettavat.


Kestävä kehitys

On turvattava nykyiselle ja tuleville sukupolville elämisen mahdollisuudet. Se onnistuu
vain niin, että luonnonympäristöä, ihmisen toimintaa ja taloutta tarkastellaan kestävän
kehityksen näkökulmasta kaikessa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa. Kestävän
kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden
säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä
aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on
keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.


Elämä ja ympäristö

Ihminen on osa planetaarista ekosysteemiä. Ekosysteemit on nähtävä ihmiselämän
mahdollistajina, hyvinvoinnin tuottajina ja kestävän talouden perustana. Maapallon
rajallisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen on siten ihmiskunnan hyvinvoinnin
edellytys.  Hyvä ja terveellinen ympäristö kuuluu kaikille.  On tiedostettava, että myös
asutuskeskusten sisällä ja lähellä on monipuolista, luonnontilaista luontoa. Luonto tulee
huomioida keskeisesti maankäytössä. Erityisesti on turvattava luonto- ja virkistysarvot
sekä muut sosiaaliset ja kulttuuriset arvot sekä maisemien ja kulttuuriperinnön
säilyminen tuleville sukupolville. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä on suojeltava ja niiden
säilyminen huomioitava kaupunkisuunnittelussa.

  
Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä sekä muut kestävän kehityksen tavoitteet
edellyttävät fossiilisen energian käytön vähentämistä ja hiilinielujen lisäämistä, sekä
ihmisen toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen käytön
vähenemistä. Kytkentä kulutuskeskeiseen elämäntapaan on kyseenalaistettava
globaalisti ja sille on mahdollistettava vaihtoehtoja. On pyrittävä kohti arvomaailman
muutosta, joka kattaa koko yhteiskuntamme.


Osallistumisoikeus

Kansalaisille on taattava nykyistä parempi mahdollisuus osallistua omaa hyvinvointia ja
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Poliittisten päätösten valmistelun tulee olla julkista ja kansalaisten osallistumismahdollisuudet on turvattava kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Päätöksentekoon osallistuvien luottamushenkilöiden ja virkamiesten velvollisuutta
kansalaisten kanssa toimimiseen on korostettava. Kansalaiset on otettava
mukaan tosiasialliseen päätöksentekoon, sen sijaan, että heitä vain kuullaan.


Eriarvoisuuden poistaminen

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme pahoinvointia kokevat sekä työssäkäyvät että
syrjäytyneet ja syrjäytetyt – toiset liiallisen kiireen, toiset taas merkityksettömyyden
kokemuksen vuoksi.  Yhteisvastuu ja yhteisöllisyys ovat välttämättömiä hyvinvoivassa
yhteiskunnassa, siksi niitä on lisättävä.


Työ, terveys ja talous

Onnistuminen kestävän kehityksen politiikassa edellyttää laajapohjaista, monitieteistä,
moninäköalaista ja myös ennakkoluulotonta yhteiskunnallista keskustelua kestävästä
taloudesta. On pohdittava, millaista edistystä haluamme oikeastaan tavoitella? On
irtauduttava talouskasvun ideologiasta ja etsittävä kestävää kehitystä rakentavia keinoja.
Politiikan tasolla talouspolitiikan ja kestävän kehityksen on kohdattava toisensa entistä
synergisemmin. Jokaisella on oikeus mielekkääseen elämään ja riittävään elintasoon,
mutta kenelläkään ei ole oikeutta jatkuvaan haitalliseen ylikulutukseen.


Globaali vastuumme

Kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia kaikissa rooleissamme sekä
instituutioita, joissa toimimme: yhteisöjä, organisaatioita, yrityksiä ja julkishallintoa.
Maapallolle mahtuva tulevaisuus vaatii politiikan muutosta myös Suomessa. YK:n
Agenda-2030 asettaa maille sitovia tavoitteita kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Katariina Lehtikanto, Chrisse Candolin, Jussi Pakarinen, Daniel Csorba, Ritva Karhula, Pauliina Salonen, Jenni Savolainen, Mika Suikkanen, Aino Aleksandra Johansson, Hannele Väre-Salonen, Leena Kaarna-Oinonen, Anna-Kerttu Moisio, Harri Tuominen, Anne Vitiä, Ritva Terävä, Jenni Etelämäki, Mervi Hartikka, Lauri Ylinen, Tuomas Koskipää, Elina Mäkelä, Juhani Valo, Mari Impola, Marianne Olanterä, Seija Pahl, Kristiina Uusitalo, Aira Oja, Sini Manninen, Hanna Leskinen, Jaana Mirjam Mustavuori, Mikael Wallvik, Jaana Heporauta, Mikko Simo Lankinen, Pirkko Piko Tanskanen, Mari Peltomäki, Reidar Palmgren, Jarmo Korpenfelt, Stefano Petri, Tiina Taipale, Anja Snellman, Lauri Isola, Bambu Hellstedt, Petra Hyvarinen, Maura Ratia, Eira Tammiluoma, Hanna Andström, Pia Kivelä, Terho V. A. Nikulainen, Marjut Söderström, Arja Andersson, Maria Hämäläinen, Irina Lehto, Pia Lindy, Chrisse Klein, Jenni-Maria Rautanen, Inka Vaskimo, Pauli Osmala, Marianne Kiuru, Mikael Tuompo, Sakari Lehtonen, Juha Leppänen, Santtu Särkäs, Eeva-Liisa Broman, Inka Ritvanen, Kristianne Laine, Petri Backström, Anna Arima, Riina Hyöky, Miili Teräsmaa, Suvi Kari, Pirkko Piiroinen, Nina Skyttä, Sirkka-Liisa Korpenfelt, Minna Kaarina Leppä, Kirsi Lybeck, Satu Havukainen, Jenni Haukirauma, Caj Liljestrand, Pirjo Pohjanhovi, Juha Pykäläinen, Heikki Vuorela, Elise Ahokas, Tiina Posti, Timo Harkko, Sonja Witting, Leif Apter, Helena Puusti