Ympäristöliike r.p. perustamisjulistus

Me allekirjoittaneet olemme syvästi huolissamme yhteiskuntamme kehityksestä ja tuemme Ympäristöliike nimisen puolueen perustamista.

On nopeammin siirryttävä hiilineutraaliin, ekologisesti kestävään sekä ihmisarvoa
kunnioittavaan yhteiskuntaan. Kiertotalous, vähähiilisyys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on saatettava yhteiskunnan toimintaa ohjaaviksi. Näiden muutosten vauhdittamiseksi tarvitaan nopeita poliittisia päätöksiä. Suomalaisten kulutus ja tuotanto eivät ole tällä hetkellä kestäviä. Ne vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin maapallon laajuisesti, erityisesti Suomen rajojen ulkopuolella, ja palautuvat kielteisinä vaikutuksina takaisin Suomeen. Olemme tulleet yhteiskuntana vaiheeseen, jossa materialistinen kulutuskeskeisyys ja jatkuvan kasvun ideologia synnyttää enemmän pahoin- kuin hyvinvointia. Nykyinen kehitys vie meitä kohti kiihtyvää ekokatastrofia. Meillä on
kuitenkin kylliksi tietoa ja toimintamalleja sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, jossa ihmisten on mahdollista elää hyvää ja merkityksellistä elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Mitä nopeammin teemme tarvittavat muutokset, sitä helpompi meidän on sopeutua väistämättömiin haasteisin, joita käynnissä olevat ekokriisit meille asettavat.

Kestävä kehitys

On turvattava nykyiselle ja tuleville sukupolville elämisen mahdollisuudet. Se onnistuu vain niin, että luonnonympäristöä, ihmisen toimintaa ja taloutta tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta kaikessa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä
aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.


Elämä ja ympäristö

Ihminen on osa planetaarista ekosysteemiä. Ekosysteemit on nähtävä ihmiselämän mahdollistajina, hyvinvoinnin tuottajina ja kestävän talouden perustana. Maapallon rajallisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen on siten ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys.  Hyvä ja terveellinen ympäristö kuuluu kaikille.  On tiedostettava, että myös asutuskeskusten sisällä ja lähellä on monipuolista, luonnontilaista luontoa. Luonto tulee huomioida keskeisesti maankäytössä. Erityisesti on turvattava luonto- ja virkistysarvot
sekä muut sosiaaliset ja kulttuuriset arvot sekä maisemien ja kulttuuriperinnön
säilyminen tuleville sukupolville. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä on suojeltava ja niiden säilyminen huomioitava kaupunkisuunnittelussa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä sekä muut kestävän kehityksen tavoitteet
edellyttävät fossiilisen energian käytön vähentämistä ja hiilinielujen lisäämistä, sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen käytön vähenemistä. Kytkentä kulutuskeskeiseen elämäntapaan on kyseenalaistettava globaalisti ja sille on mahdollistettava vaihtoehtoja. On pyrittävä kohti arvomaailman muutosta, joka kattaa koko yhteiskuntamme.

Osallistumisoikeus

Kansalaisille on taattava nykyistä parempi mahdollisuus osallistua omaa hyvinvointia ja ympäristöä koskevaan päätöksentekoon paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Poliittisten päätösten valmistelun tulee olla julkista ja kansalaisten osallistumismahdollisuudet on turvattava kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Päätöksentekoon osallistuvien luottamushenkilöiden ja virkamiesten velvollisuutta kansalaisten kanssa toimimiseen on korostettava. Kansalaiset on otettava mukaan tosiasialliseen päätöksentekoon, sen sijaan, että heitä vain kuullaan.

Eriarvoisuuden poistaminen

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme pahoinvointia kokevat sekä työssäkäyvät että
syrjäytyneet ja syrjäytetyt – toiset liiallisen kiireen, toiset taas merkityksettömyyden kokemuksen vuoksi.  Yhteisvastuu ja yhteisöllisyys ovat välttämättömiä hyvinvoivassa yhteiskunnassa, siksi niitä on lisättävä.

Työ, terveys ja talous

Onnistuminen kestävän kehityksen politiikassa edellyttää laajapohjaista, monitieteistä, moninäköalaista ja myös ennakkoluulotonta yhteiskunnallista keskustelua kestävästä taloudesta. On pohdittava, millaista edistystä haluamme oikeastaan tavoitella? On irtauduttava talouskasvun ideologiasta ja etsittävä kestävää kehitystä rakentavia keinoja.
Politiikan tasolla talouspolitiikan ja kestävän kehityksen on kohdattava toisensa entistä synergisemmin. Jokaisella on oikeus mielekkääseen elämään ja riittävään elintasoon, mutta kenelläkään ei ole oikeutta jatkuvaan haitalliseen ylikulutukseen.

Globaali vastuumme

Kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia kaikissa rooleissamme sekä instituutioita, joissa toimimme: yhteisöjä, organisaatioita, yrityksiä ja julkishallintoa. Maapallolle mahtuva tulevaisuus vaatii politiikan muutosta myös Suomessa. YK:n Agenda-2030 asettaa maille sitovia tavoitteita kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Katariina Lehtikanto, Chrisse Candolin, Jussi Pakarinen, Daniel Csorba, Ritva Karhula, Pauliina Salonen, Jenni Savolainen, Mika Suikkanen, Aino Aleksandra Johansson, Hannele Väre-Salonen, Leena Kaarna-Oinonen, Anna-Kerttu Moisio, Harri Tuominen, Anne Vitiä, Ritva Terävä, Jenni Etelämäki, Mervi Hartikka, Lauri Ylinen, Tuomas Koskipää, Elina Mäkelä, Juhani Valo, Mari Impola, Marianne Olanterä, Seija Pahl, Kristiina Uusitalo, Aira Oja, Sini Manninen, Hanna Leskinen, Jaana Mirjam Mustavuori, Mikael Wallvik, Jaana Heporauta, Mikko Simo Lankinen, Pirkko Piko Tanskanen, Mari Peltomäki, Reidar Palmgren, Jarmo Korpenfelt, Stefano Petri, Tiina Taipale, Anja Snellman, Lauri Isola, Bambu Hellstedt, Petra Hyvarinen, Maura Ratia, Eira Tammiluoma, Hanna Andström, Pia Kivelä, Terho V. A. Nikulainen, Marjut Söderström, Arja Andersson, Maria Hämäläinen, Irina Lehto, Pia Lindy, Chrisse Klein, Jenni-Maria Rautanen, Inka Vaskimo, Pauli Osmala, Marianne Kiuru, Mikael Tuompo, Sakari Lehtonen, Juha Leppänen, Santtu Särkäs, Eeva-Liisa Broman, Inka Ritvanen, Kristianne Laine, Petri Backström, Anna Arima, Riina Hyöky, Miili Teräsmaa, Suvi Kari, Pirkko Piiroinen, Nina Skyttä, Sirkka-Liisa Korpenfelt, Minna Kaarina Leppä, Kirsi Lybeck, Satu Havukainen, Jenni Haukirauma, Caj Liljestrand, Pirjo Pohjanhovi, Juha Pykäläinen, Heikki Vuorela, Elise Ahokas, Tiina Posti, Timo Harkko, Sonja Witting, Leif Apter, Helena Puusti