Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakan ympäristökasvattaja, yrittäjä, biologi sekä ympäristökasvatuksen vapaaehtoistyöläinen

lisäksi opiskelen sosionomiaa ja kirjoitan luonto- ja ympäristökasvatusartikkeleita ja proosaa.

Työni toteutuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa eli arvostan eri tyyppistä asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Olen Suomen luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunnan puheenjohtaja, Ohjaan luontoretkiä Helsingin työväenopistossa sekä Luonto liiton uudemmaan piirissä. Olen myös Haltianluontokeskuksen yhteistyöyrittäjä ja luonto-opas.

Olen mukana monessa luontoaktivisti ryhmässä kuten keskuspuiston puolesta ry, Luontokouluopettajien Lyken ja Välkkeen eli Uudemmaan ympäristökasvattajien verkostoissa aktiivisena toimijana.

 

Olen lähtenyt ehdokkaaksi koska

haluan tuoda lasten ja nuorten ääntä kuuluville polittiikkaan. Pyrin edistämään toiminnassani ja keskusteluissa oppilaitosten oppimisympäristöjen kehittämistä, ulkoluokkatoimintaa sekä ympäristökasvatuksen tukemista. Pyrin toimimaan sosiaalisissa ryhmissäni viestinviejänä, joka tuo ympäristökasvatuksen ja viheralueiden suojaamisen tärkeyttä politiikkaan ja toimintaan.

Olen luontokoulua pääkaupunkiseudulla ohjatessani tutustunut Helsingin arvokkaiden viheralueiden luonnon- ja opetuksellisiin arvoihin. Ohjaa retkiä paitsi kaavoissa suojatuilla alueilla mutta paljon myös pienissä rakennusten väliin ”unohtuneissa” metsissä ja puistoissa, jotka ovat arvokkaita, mutta niitä ei ole kaavalla suojattu.

Luontokouluohjaajana tekemäni maiseman arvojen tutkimustyö on saanut minut huolestumaan päiväkotien ja oppilaitosten ympäristökasvatuspaikkoijen monipuolisuuden säilymisestä ja saavutettavuudesta. Haluan panostaa työssäni ja poliitikkona siihen, että varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työ huomioidaan arvostavasti ja sille pyritään luomaan monipuoliset puitteet sekä resursseja lisäämällä että ulko-oppimisympäristöä kehittämällä ja suojaamalla.

Toimin yhteistyössä monien monikulttuurisuus järjestöjen, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Haluan kehittää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Työssäni ohjaan esimerkiksi suomea-metsässä retkiä, joilla kasvatan monikulttuuristen asikkaiden luonnontuntemusta, suomen kielen sanavarastoa, retkeilytaitoja ja ympäristön huomioonottamisen taitoja. Lisäksi olen ohjannut erityislasten ja perheiden retkiä, joissa huomioidaan kehitysvammaisten tarpeet ja haasteet liikkumisessa ja luonnonhavainnoimisessa. Myös politiikassa pyrin edistämään luontoalueiden saavutettavuutta erilaisille käyttäjäryhmille ja näin edistämään tasa-arvoa eri toimijoiden välillä.

Politiikassa minulle on tärkeätä, että asijantuntijuus otetaan huomioon riippumatta arvoasemasta tai koulutuksesta. Luonnossa liikkuvat kaupunkilaiset ja luontoaktivistit ovat monesti erittäin tietoisia viheralueiden luonnonarvoista, mutta heidän ei minusta oteta tarpeeksi vakavasti eikä huolta alueiden kurjistumisesta tai kapenemisesta huomioida. Näin kaupunkilaisten äänen kuuleminen ja rakentavaan keskusteluyhteyteen pyrkimisen tavoite on minulla selkärangassa. Kaikessa rakentamisessa tulisi pyrkiä huomioimaan alueen luonnonarvot, säätämään ympäristökulutukulutus minimiin käyttämällä ennestään rakennettua maata kuten vajaakäyttöisiä parkkialueita tai toimistorakennuksia purkamalla ja uudistamalla.

Vapaa-aikana liikun paljon luonnossa pyörällä ja kävellen sekä vaellan perheen ja koiran kanssa. Kerään luonnonyrttejä, sieniä, marjoja ja pidän puutarhapalstaa Helsingin Torpparimäessä. Haluaisin edistää myös ruuan saatavuutta kaupunkiluonnossa lisäämällä puutarhapalstoja/laatikoita ja puistopuiksi hedelmäpuita.

Elämän filosofiani on ympäristökasvattajuus eli luonnon tarkka havainnointi, innostaminen ja keskustelun luominen ympäristöasijoiden tärkeydestä. Omaan ympäristökasvatusfilosofiaani liittyy vahvasti lähiluonnon puolustaminen. Olen itse saanut kasvaa lähimetsien suojassa ja kokenut miten tutkimuspaikkani ja nuoruuden luonnonhavainnointi ja leikkipaikkani viedään minulta lupaa kysymättä. Me olemme kaikki riippuvaisia puista ja monimutotoisuuden jatkuvuuden säilyttäminen on myös sosiaallisesti ja taloudellisesti edullista.

 

Liitteitä ja lähdeartikkeleita:

www.kiertavaluontokoulu.fi

Facebook: Kiertava luontokoulu Naakka

instagram: Milla Tuormaa

Oppimateriaaleja,

Suomen luonnonsuojeluliitto:

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kestava-elamantapa/askelia-eteenpain/luontokasvatus/

Keirrätyskeskuksen ympäristökoulu:

https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparisto_koulutuksessa_-blogi/ymparisto_koulutuksessa_-blogiarkisto/oppia_ika_kaikki_-_dialogitaidoilla_tehokkuutta_ymparistokasvatukseen.7165.news

Opintokeskusvisio:

https://www.kotokulmat.fi/

Julkaisutuotanto:

Takapihalta alkaa Seikkailu PS-Kustannus 2015

https://www.ps-kustannus.fi/Milla-Tuormaa/Takapihalta-alkaa-seikkailu.html

Retkelle luontoon ja menneisyyteen Hipputeos 2006

https://www.booky.fi/tuote/milla_tuormaa/retkelle_luontoon_ja_menneisyyteen/9789525617085

 

Ympäristökasvatuslehti Fee-suomi:

Monikulttuurisuus:

https://feesuomi.fi/lehti/kysymyksia-krokotiileista-ja-muita-kokemuksia-monikulttuuristen-ryhmien-metsaretkilta/

https://feesuomi.fi/lehti/samojen-tahtien-alla-ja-saman-maan-vuoksi/

 

Monimuotoisuuden tärkeys ja ympäristökasvatus:

https://feesuomi.fi/lehti/kunnioitus-pyhalle-vedelle/

https://feesuomi.fi/lehti/viisauden-lahde/

 

Kiertotalous:

https://feesuomi.fi/lehti/miksi-meidan-pitaa-ostaa-uutta-kun-luonnossa-mikaan-ei-ole-koskaan-valmis/

 

kulttuuriympäristökasvatus:

https://feesuomi.fi/lehti/historia-on-kiveen-kirjoitettu/