Mika Välipirtti 1160

 

Helsinkiä on kehitettävä aivan uudella tavalla. Kaupungin tulevaisuus voi perustua inhimillisen ja luontoa kunnioittavan, kestävän kehityksen periaatteille. Helsingin tulisi olla edelläkävijä onnellisten asukkaiden kaupunki, jossa toteutuvat tasa-arvo ja lähimmäisestä huolehtiminen.
Tämä on mahdollista -jos niin haluamme. 

Ympäristöliike Helsinki

Ympäristöliikkeen avulla voimme pelastaa meille rakkaat ja arvokkaat metsät, miljööt ja rakennukset. Haluamme Helsingistä luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittavan asukkaiden kaupungin, jossa ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti. Ympäristöliike on kaikkien liike – emme ole vasemmalla, keskellä tai oikealla. Ympäristöasiat kuuluvat meille kaikille.

Helsingin luonto ja kulttuuriympäristöt ovat kaupungin vetovoimatekijä, ja Helsinkiä tuleekin kehittää viihtyisänä luontopääkaupunkina. Kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ei saa tärvellä lisärakentamisella, historiallisten ympäristöjen säilyttäminen on olennainen osa kansallista identiteettiämme.

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut moniin epäkohtiin ja ristiriitoihin sekä asuinalueilla että kaupungin keskustassa. Kaavoituksen ja seuraavan valtuustokauden strategian on lähdettävä ihmisen ja luonnon tarpeista. Etätyön yleistyminen täytyy ottaa suunnittelussa huomioon, koska se muuttaa merkittävästi toimistotilan tarvetta ja ihmisten liikkumista samalla kun viihtyisän ja väljän asumisen tarve korostuu. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, joten jokaisella tulee olla oikeus lähiluontoon. 

Helsingfors förtjänar en framtid som är baserad på respekt för miljö och mänskliga rättigheter

Mika Välipirtti (f. 1966) är ersättare i stadsfullmäktige och i stadsmiljönämnden. Han är en känd försvarare av naturen i staden och social rättvisa. Mika har flera förtroendeuppdrag inom naturskyddsorganisationer och medborgarverksamhet.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver humanism, sådant beslutsfattande som tar hänsyn till konsekvenserna för dem som har minst.

Inom politiken är det viktigaste för mig rättvisa och att besluten är grundade i forskning.

Man lyckas bäst inom politiken när man verkar enligt sin etiska och moraliska övertygelse. Miljöskydd och mänskliga rättigheter är inte handelsvaror.

Kuntavaalit 2021

Pelastetaan viheralueemme.

Helsinki tarvitsee viheralueensa. Meillä on oikeus omiin lähimetsiimme ja puistoihimme. Luontoamme ja kulttuuriympäristöämme ei saa uhrata rakentamiselle. Tulen puolustamaan valtuustossa kaikkia Helsingin viheralueita. Olen Pro Luonto yhdistyksen perustajajäsen, Pelastetaan Helsinki-liikkeen ja Ympäristöliike Helsingin-liikkeen kantavia voimia. Kuulun myös Vailla vakinaista asuntoa yhdistyksen, Paluu ry:n sekä Mieli ry:n hallitukseen.

Otetaan asukkaat mukaan päätöksentekoon.

Asukkaat ovat usein alueensa ja asioidensa asiantuntijoita. Vuorovaikutus on oltava niin vahvaa että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Yhteisöllisyys on käyttämätön voimavara ja sitä on tuettava ja kehitettävä. Tulen vaikuttamaan siihen että Helsingin tyhjillään olevat kiinteistöt ja tilat ja muut kaupunkilaisten virkistyskäyttöön tarkoitetut rakennukset otetaan kaupunkilaisten edulliseen ja matalan kynnyksen vapaa-ajan yhteisö- ja virkistyskäyttöön. Olen perustanut Helsingin loma- ja virkistysyhdistyksen jonka käytössä on 56 perheen käyttämä yhteisöhuvila Helsingin Vartiosaaressa.

Rohkeaa ja kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa Helsinkiin.

Sitoudun ajamaan kuntapoiitikkona Suomen luonnonsuojeluliiton asettamia Ilmasto- ja energialinjauksia (http://www.sll.fi/mita-me-teemme/il…): – Energiansäästö ja energiatehokkuus nostetaan etusijalle – Liikenteessä siirrytään uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin – Uusiutuvaa bioenergiaa tuotetaan turvaten luonnon hiilivarastot ja monimuotoisuus – Kosket pidetään vapaina – Helsinki siirtyy käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvia energialähteitä vuoteen 2050 mennessä – Helsingistä kansainvälisen ilmastopolitiikan edelläkävijä – Helsingin houkuttelevuutta ympäristöinvestoinneille lisätään – Helsingin tavoitteeksi luonnonvarojen kierrätykseen ja energiansäästöön perustuva kierto- ja kohtuutalous.

Järkevä liikennepolitiikka on ympäristöä säästävää ja perustuu joukkoliikenteeseen.

Helsingin on aktiivisesti pyrittävä henkilöautosidonnaisuuden ja moottoriajoneuvoliikenteen määrän vähentämiseen sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden lisäämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Koronan vaikutukset ovat olleet käsinkosketeltavia ja ne ovat kohdistuneet voimakkaimmin erityisryhmiin ja kuormittaneet terveydenhuoltoa. Helsingin tulee pystyä ottamaan huomioon poikkeusolosuhteet, ja tulevalla valtuustokaudella on kiinnitettävä erityistä huomiota koronan vaikutusten korjaamiseen.Helsingin on ylläpidettävä palvelutasoa ja taattava hyvät terveyspalvelut kaikille, tulotasosta riippumatta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava pääosin kunnan järjestämiä. Helsingin tulee olla kaupunki, missä lähipalvelut ovat todellakin lähellä. Perusterveydenhuollon palveluja kuten terveysasemat sekä ennaltaehkäiseviä palveluja kuten neuvolatoiminta tulee ripotella ympäri kaupunkia, jotta ihmisillä on matala kynnys hakea apua. Palvelut on toteutettava laadukkaasti asukkaita kuunnellen.Terveyspalveluja voidaan kehittää panostamalla ennaltaehkäisyyn. Se on tutkitusti tehokkainta lapsiin ja nuoriin kohdennettuna.

Ympäristö- ja luontoarvojen kytkeminen sosiaali- ja terveyspalveluihin on otettava vakavasti. Lähiluonnon merkityksen esille nostaminen sosiaali- terveyspalveluissa on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Myös kulttuurilla on rooli terveydenhuollossa. Voisiko Helsingissä lääkäri määrätä liikuntaa tai kulttuuria terveyden edistämiseksi? Tämä on käytössä esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Japanissa.Turvataan inhimilliset elinolosuhteet kaikille asukkaille vauvasta ikäihmiseen. Hinnan ei tule olla ainoa merkitsevä tekijä palveluita järjestäessä.

Vanhuus kaupungissa.

Helsingin on kehitettävä vanhuuspalveluja kohtaamaan niitä tarvitsevien tarpeita. Kotihoitoon tukeutuvaa palvelujärjestelmää on tarkasteltava uuudelleen. Olemmeko jättäneet heitteille vanhuksia joille voisimme tarjota inhimillisen ja yhteisöllisen vanhuuden turvallisissa ja kodinomaisissa hoivayhteisöissä? Ikäihmisten elämää tulisi tukea ja heille tulisi tarjota myös hoivapalvelujen ulkopuolisia virikkeitä, luontoelämyksiä ja kulttuuria. 
Vanhusten liikkuvuutta tulisi edistää kyytipalvelujen avulla. 


Lastemme hyvinvointia ei saa myydä.

Lapsi tulisi olla päätöksenteon keskiössä aina. Siksi lastensuojelun resurssit tulisi turvata. Helsingin tuottotavoite ohjelma on konkreettinen uhka lapsille, se pyrkii vähentämään resursseja varhaiskasvatuksesta ja kasvattaa luokkakokoja ja vähentää opetuksen laatua. Tiesitkö että Helsingissä eniten kärsivät huonosta ilmanlaadusta lapset ja kouluikäiset. He viettävät päivänsä ruuhkaisten teiden varsilla sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Puhdas ilmanlaatu on heille erittäin tärkeää. Siihen voimme vaikuttaa nopeiten liikennettä rajoittamalla.

Edullinen ja ekologinen asuminen on kaupunkilaisen perusoikeus.

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy on Suomen mittakaavassa erittäin suuri yhtiö. Se hallinnoi mittavaa asuntokantaa ja mahdollistaa sen että myös pienituloiset voivat asua ja elää Helsingissä. Meidän on taattava vuokratason kohtuullisuus jatkossakin. Hekan asukkaat on otettava rohkeasti mukaan yhtiön toimintaan ja asukasdemokratiaa on kehitettävä edelleen. Heka voi myös olla ekologisen asumisen edelläkävijä.

Helsingin on luotava uutta työtä.

Meidän on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin työllistääksemme lisää kaupunkilaisia. Työttömyys ja sen aiheuttamat rakenteelliset sekä sosiaaliset ongelmat ovat kalliita ja luovat turvattomuutta. Ennaltaehkäisyyn paras lääke on luoda pysyvää ja turvallista arkea, jossa työ on yksi osa-alue. Työn jakaminen tulisi ottaa kokeiluun mahdollisimman laajasti kaupungin virastoissa. Lyhennetty työviikko ja työaika loisivat nopeasti lisää työmahdollisuuksia. Jatkuva tehostaminen ja menojen leikkaaminen on johtanut työn kurjistumiseen ja ammatitaitoisen hyvinkoulutetun työväestön syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Tämä kehitys on lopetettava.

Merellinen Helsinki luontoviisaasti asukkaiden käyttöön.

Helsingillä on kansainvälisestikin harvinaisen arvokas meriluonto.

Rantojen ja saariston suunnittelu ja käyttö on  oltava vastuullista ja siinä on otettava aina huomioon herkän saaristoluonnon, Itämeren suojelun ja kulttuuriperinnön asettamat vaatimukset. Meriluonnon tilaa on seurattava säännöllisesti myös tutkimuksin.

Meidän tulisi kehittää sekä vesiliikennettä että saaristoamme luontoa suojellen niin, että asukkaat pääsevät nauttimaan saarista ja merestä luontoviisaasti ja ympäristö huomioiden.

Helsingin ilmastostrategian toimenpideohjelman mukaisesti merellisessä kehittämisohjelmassa on otettava huomioon kestävän matkailun periaatteet, hiilineutraalius ja Itämeren suojelu.  Luonnon ja kulttuuriperintökohteiden kulumiseen, eroosioon ja häiriintymiseen, maisemien muuttumiseen, roskaantumiseen ja veden samentumiseen liittyvät riskit on syytä tiedostettava ennalta ja niihin myös kehitettävä aktiivisesti ratkaisuja. Lisääntyvä vesiliikenne ohjattava vedenalaista luontoa säästäville reiteille, rakentaminen ja kävijät  kulutusta kestäville alueille. Muoviton meri ja ilmastonmuutokseen varautuminen on oltava mukana kaikessa saaristoa ja ranta-alueita koskevassa suunnittelussa.
Tähän liittyy myös vesiliikenteen sähköistämiskokeilut sekä se, että tapahtumat toteutetaan mahdollisimman vähän luontoa kuormittaen.

Merellisessä suunnittelutyössä on kartoitettava sekä saariston ja rantojen kehitettäviä tähtikohteita että toisaalta kohteita, joita ei luontoarvojen vuoksi avata lainkaan virkistyskäyttöön. Luontoa ja sen aineettomia arvoja voidaan arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää myös terveydellisten ja sosiaalisten kysymysten ratkaisemisessa sekä ikääntyvän väestön hoivan kehittämisessä. Tämä edellyttää esteettömyyden parantamista merellisissä kohteissa.

Urheilu ja liikunta on parasta silloin kun se on tasa-arvoista ja kaikki saavat sitä harrastaa – tulotasosta, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta! 

Kaupungin on taattava tasa-arvoinen mahdollisuus liikunnan ja urheilun harrastamiseen. Meidän on pidettävä yllä palveluverkostoa joka tavoittaa kaikki kuntalaiset. Liikkuminen ja urheilu tulee olla tarkoitettu meille kaikille tulotasosta riippumatta. Helsingin väestömäärän kasvaessa meidän on pidettävä huolta että matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistamaa liikuntaa on tarjolla riittävästi. Urheilun on oltava myös muuta kuin kilpaurheilua. Junioriliikunnan on oltava mahdollista myös vähävaraisille.