Hälyttävästi kiihtyvä ilmaston lämpeneminen, luontokato, kestämätön kulutus ja tuloerojen kasvu ovat uhka tulevaisuudellemme

Planeettamme vakava tila koskettaa meitä kaikkia - myös sinua

Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä sekä muut kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät fossiilisen energian käytön vähentämistä ja hiilinielujen lisäämistä sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen käytön vähenemistä.
Kytkentä kulutuskeskeiseen elämäntapaan on kyseenalaistettava globaalisti ja sille on mahdollistettava vaihtoehtoja.
Meidän on pyrittävä kohti arvomaailman muutosta, joka kattaa koko yhteiskuntamme.

Muutos on välttämätön

Ympäristöliike on avoin kansalaistoimija, yhteisö kaikille meille jotka näemme muutoksen välttämättömänä. Pyrimme puolueena muutokseen yhteiskunnassamme. Tavoitteena on siirtyminen hiilineutraaliin, ekologisesti kestävään sekä ihmisarvoa kunnioittavaan yhteiskuntaan. Ympäristöliikkeen yleisohjelmassa tuodaan esille laajasti puolueen tavoitteita.

On turvattava nykyiselle ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet
 Kestävä kehitys on tuotava kaiken päätöksenteon ja toiminnan keskiöön. Luonnonympäristöä, ihmisen toimintaa ja taloutta on tarkasteltava kestävän kehityksen näkökulmasta kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Elämä ja ympäristö
Ihminen on nähtävä osana planetaarista ekosysteemiä. Ekosysteemit on nähtävä ihmiselämän mahdollistajina, hyvinvoinnin tuottajina ja kestävän talouden perustana. Maapallon rajallisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen on siten ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Hyvä ja terveellinen ympäristö kuuluu kaikille. Yhteiskunnan on mahdollistettava kaikille kansalaisille terveellinen ja luontoarvoiltaan rikas elinympäristö, joka samalla turvaa luonnon monimuotoisuuden sekä lajien elinkyvyn sekä paikallisesti että kansallisesti. On tiedostettava, että myös asutuskeskusten lähellä on monipuolista, luonnontilaista luontoa. Luonnon tarjoamat aineettomat hyödykkeet, kuten virkistysarvot, tulee huomioida maankäytössä. Luontoa käsiteltäessä huomioidaan erityisesti luonto- ja virkistysarvot sekä muut sosiaaliset ja kulttuuriset arvot, jotta turvataan maisemien ja kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä suojellaan ja niiden säilyminen otetaan huomioon kaupunkisuunnitteluss

Ihmiskunnan toiminta muokkaa planeettaamme nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai muut luonnonvoimat yhteensä

Kestävä kehitys

On turvattava nykyiselle ja tuleville sukupolville elämisen mahdollisuudet. Se onnistuu vain niin, että luonnonympäristöä, ihmisen toimintaa ja taloutta tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta kaikessa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Irti kulutuskeskeisyydestä

Kestämättömän korkea kulutustaso teollisuusmaissa on merkittävä tekijä ympäristötuhon taustalla. Luonnon ja ympäristön säästäminen edellyttää kulutuskulttuurin merkittävää vähentämistä. Tämä tarkoittaa muutosta kulutuskeskeisessä elämäntavassa sekä talouspoliittisessa ajattelussa. Yhteiskunnan tehtävä on tukea kansalaisia heidän pyrkimyksessään irrottautua kulutuskeskeisestä elämästä – yhteiskunnan on oltava mahdollistaja ekologisessa siirtymisessä. Tätä keskustelua tulee tukea ja etsiä uusia ratkaisuja nykyiseen talouskasvuun nojaavaan aineelliseen hyvinvointiin. Muutos pois kulutusyhteiskunnasta ja talouskasvusta on ainoa tie elinkelpoisen ympäristön säilyttämiseksi.

Globaali vastuumme

Kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia kaikissa rooleissamme sekä instituutioita, joissa toimimme: yhteisöjä, organisaatioita, yrityksiä ja julkishallintoa.Maapallolle mahtuva tulevaisuus vaatii politiikan muutosta myös Suomessa. YK:n Agenda- asettaa maille sitovia tavoitteita kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.Tutkimusten mukaan Suomi ei kuitenkaan voi saavuttaa näitä tavoitteitaan, koska ekologinen kestävyysvajeemme on niin merkittävä. Muutos voidaan saavuttaa vain politiikalla, joka vähentää luonnonvarojen kulutusta, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja kiristää päästötavoitteita.

Ympäristöliike Helsinki arvostelee rakentamistavoitteita ja haluaa puolueeksi

VERDELEHTI.FI
Viime kuntavaaleissa Helsingissä eniten ääniä saanut sitoutumaton pienryhmä Ympäristöliike Helsinki suunnittelee puolueeksi rekisteröitymistä. Liikkeen aktivistit ilmoittavat tulevan puolueen toiminnan päätavoitteeksi luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnan.
Lue lisää…

Ihmiselle tappava 35 asteen märkälämpötila alkaa maapallolla olla jo lähellä

SUOMENKUVALEHTI.FI
Ihminen ei selviydy hengissä montakaan tuntia, jos niin sanottu märkälämpötila kohoaa 35 asteeseen. Märkälämpötila lasketaan ilman kuumuuden ja kosteuden yhteisvaikutuksena. Jos ilman kosteusprosentti on sata, märkälämpötila on sama kuin ilman lämpötila.
Lue lisää…

WMO:n mukaan viimeksi kuluneet seitsemän vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät.

chimney-g8c98bec44_640

MTV UUTISET 18.5.2022
Neljä keskeistä ilmastonmuutoksen etenemistä seuraavaa mittaria nousi uusiin ennätyksiin viime vuonna, käy ilmi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) tänään julkaisemasta raportista.

Nämä neljä mittaria ovat ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, merenpinnan nousu, valtamerten lämpötila sekä valtamerten happamoituminen.
Lue lisää…